اردیبهشت, ۱۴۰۰

مهر, ۱۳۹۹

 • ۲۹ مهر

  برنامه عملیاتی گروه جغرافیا ۱۴۰۱-۱۴۰۰ جدول فراخوانهای گروه جغرافیای استان جدول تقسیم بندی دروس جهت تدوین درسنامه وتولید محتوای الکترونیکی

  ادامه مطلب »
 • ۱۵ مهر

  بانک سوالات جغرافیای ۳ پایه دوازدهم

  پاسخ پیشنهادی به فعالیت های کتاب جغرافیای ۳ جزوه پرسش وپاسخ کل کتاب جغرافیای ۳ سوالات تستی درس ۱ جغرافیای ۳ سوالات تستی درس ۲ جغرافیای ۳ سوالات تستی درس ۳جغرافیای ۳ سوالات تستی درس ۱و۲ جغرافیای ۳ سوالات تستی درس ۳و۴ جغرافیای ۳ سوالات تستی درس ۴ جغرافیای ۳ سوالات نهایی جغرافیای ۳ سوالات امتحان نهایی جغرافیای ۳ خضوعی …

  ادامه مطلب »
 • ۱۵ مهر

  بانک سوالات جغرافیای ۲ پایه یازدهم

  پاسخ پیشنهادی به فعالیت های جغرافیای ۲ جزوه پرسش وپاسخ کل کتاب جغرافیای ۲  سوالات درس۵جغرافیای ۲ سوالات درس۶جغرافیای ۲ سوالات درس۷جغرافیای ۲ سوالات درس ۱و۲ جغرافیای یازدهم -بلوری سوالات درس ۱جغرافیای یازدهم -خضوعی سوالات درس ۱و۲ و۳جغرافیای یازدهم -نعیمی سوالات درس ۴جغرافیای یازدهم -نعیمی سوالات درس۵جغرافیای یازدهم -ابراهیمی سوالات درس ۹ جغرافیای یازدهم -ایمان قلی پور سوالات درس ۱۱جغرافیای …

  ادامه مطلب »